Menu Content/Inhalt
•Reklama•
•PDF• •Drukuj•

 

S T A T U T  PSLSK

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Serwisów Kluczowych.

STATUT

Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Serwisów Kluczowych.

§ 2

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby:

Zajmujące się zawodowo montażem, konserwacją, naprawą oraz awaryjnym otwieraniem urządzeń i środków mechanicznych zabezpieczeń legitymujące się licencją pracownika technicznego mienia prowadzące działalność na własny rachunek.

Zajmujące się zawodowo projektowaniem i badaniami urządzeń zabezpieczenia mienia 

§ 3

Terenem działania Stowrzyszenia jest Rzeczpospolita Polska

§ 4

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Poznaniu, ul. Taczaka 12 (przy COBR METALPLAST)

§ 5

Stowarzyzenie może być członkiem innych polskich i zagranicznych organizacji o podobnym zakresie działania.

§ 6

Stowrzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą Stowarzyszenia i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z nazwą Stowarzyszenia w otoku i napisem w środku „Zarząd”.Członkowie władz Stowarzyszenia używają pieczątek imiennych z określeniem pełnionej funkcji

Rozdział II

Cel i sposoby działania

§ 7

Podstawowymi celami działania Stowarzyszenia są:

Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie zabezpieczenia mienia;

Dążenie do uzyskania przez Stowarzyszenie statusu mediatora i eksperta w sporach i konfliktach, których stroną są członkowie;

Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi;

Współpraca z Policją Państwową, Państwową Strażą Pożarną oraz służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo obywateli i ich mienia;

Obrona interesów zawodowych członków Stowarzyszenia;

Wyrażanie opinii środowiska w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych;

Współpraca z akredytowanymi jednostkami badającymi, kwalifikującym i certyfikującymi zabezpieczenia mienia;

Współpraca z producentami.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie polityki informacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie technicznych, prawnych i organizacyjnych aspektów środków zabezpieczenia;

Współpracę z innymi działającymi w Polsce i za granicą stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w dziedzinie zabezpieczeń;

Przygotowywanie opinii, ekspertyz i atestów;

Weryfikacja firm i systemów zabezpieczenia we współpracy z firmami ubezpieczeniowymi;

Współpraca w zakresie wdrażania nowych technik zabezpieczenia;

Określenie wspólnie z firmami ubezpieczeniowymi stopnia zabezpieczenia obiektów;

Dążenie do wprowadzenia zależności składki ubezpieczeniowej od klasy systemu zabezpieczającego obiekt;

Udzielanie pomocy organiacyjnej i doradczej członkom;

Prace członków w sekcjach tematycznych.

Rozdział III

Członkowie, prawa i obowiązki

§ 9

Członkiem Stowarzyszenia zwyczajnym może być obywatel polski spełniający warunki ustawowe i statutowe.

§ 10

Członkiem wspierającym może być osoba prawna akceptująca cele działania Stowarzyszenia.

Członek wspierający reprezentowany jest przez pełnomocnika.

§ 11

Decyzje o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie:

wniosku o przyjęcie zawierającego opis pracy zawodowej;

opinii polecającej dwóch członków Stowarzyszenia;

licenji pracowników technicznych ochrony mienia I lub II stopnia

§ 12

Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia członka wspierającego podejmuje zwykłą większością głosów Zarząd

§ 13

Członek Stowarzyszenia wpłaca jednorazowo wpisowe i opłaca składkę członkowską.

Wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków.

W szczególnych przypadkach Zarząd może na wniosek zainteresowanego członka zmniejszyć wysokość składki i wpisowego lub całkowicie od nich zwolnić

§ 14

Członek zwyczajny ma następujące prawa:

bierne i czynne prawo wyborcze;

prawo do korzystania z pomocy Stowarzyzenia w sprawach zawodowych i prawnych;

prawo do zgłaszania wniosków dotyczących bieżącej pracy Stowarzyszenia, planów perspektywicznych oraz zmian statutu;

prawo do pełnego wglądu do dokumentów Stowarzyszenia i uzyskania bieżących informacji o pracy władz.

Członek wspierający ma prawa opisane w pkt. 1 z wyłączeniem pkt.1 a)

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do

przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia;

aktualnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;

przestrzegania zasad koleżeńskiej współpracy;

opłacenia składek członkowskich.

§ 16

Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

pisemnej rezygnacji z członkostwa;

utraty statutowych i ustawowych warunków członkostwa;

nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy.

Zarząd może wykluczyć ze Stowarzyszenia w przypadku orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Członek pozbawiony decyzją Zarządu członkostwa ma prawo odwołać się w ciągu 30 dni do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków;

Zarząd;

Komisja Rewizyjna;

Sąd Koleżeński.

§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się jeden raz w roku i zwołuje je Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:

decyzją Zarządu;

na wniosek co najmniej 30% członków Stowarzyszenia.

Zarząd powiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały przy obecności w I terminie zebrania więcej niż 50% członków Stowarzyszenia, a w II terminie bez względu na ilość obecnych:

dotyczące zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia większością 2/3 głosów;

pozostałe – zwykłą większością głosów

Głosowania są jawne, chyba że Zebranie podejmuje uchwałę o głosowaniu tajnym.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

uchwalanie i zmiany statutu;

dokonywanie wyboru władz Stowarzyszenia;

uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

uchwalanie perspektywicznych planów i programów działania Stowarzyszenia;

rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rezizyjnej;

uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich;

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 19

W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd Stowarzyszenia.

W skład Zarządu wchodzi siedem osób:

prezes;

wiceprezes;

sekretarz;

skarbnik;

trzech członków Zarządu.

Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków.

W przypadku ustania członkostwa Zarządu, Zarząd powołuje do swojego składu osoby, które uzyskały w wyborach do tego Zarządu największą liczę głosów.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata

Zarząd ma następujące uprawnienia i obowiązki:

reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;

kieruje pracami Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków;

uchwala okresowe plany programowe i finansowe;

sporządza bilans finansowy na zakończenie roku obrachunkowego;

sporządza sprawozdanie z pracy Zarządu i Stowarzyszenia na Walne Zebranie;

Zarządza majątkiem Stowarzyszenia, podejmuje działania ze skutkiem finansowym do granic określonych przez Walne Zebranie;

podejmuje decyzje o przystąpieniu do polkich i zagranicznych organizacji mających podobne cele działania;

inicjuje i kieruje działalnością gospodarczą Stowarzyszenia według zasad określonych w odrębnych przepisach;

może ustanawiać pełnomocnika (prokurenta).

§ 20

Komisja Rewizyjna jest niezależnym od Zarządu i Sądu Koleżeńskiego organem kontrolnym.

Strukturę Komisji i jej zasady działania uchwala w postaci Regulaminu Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna wybiera jest na Walnym Zebraniu Członków w liczbie trzech osób.

W przypadku ustania członkostwa Komisji Rewizyjnej powołuje ona do swojego składu osoby, które uzyskały w wyborach do tej Komisji największą ilość głosów.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy wykonanie bieżącej i okresowej kontroli prawidłowości działania Zarządu, nadzorowanie całokształtu prac władz, w szczególności prac finansowych i przedkładanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.

§ 21

Sąd Koleżeński stanowi niezależny i niezawisły od pozostałych władz organ.

Strukturę Sądu i jego zasady działania uchwala w postaci regulaminu Sądu Koleżeńskiego Walne Zebranie Członków.

Sąd Koleżeński wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków w liczbie pięciu osób.

W przypadku ustania członkostwa Sądu Koleżeńskiego powołuje on do swojego składu osoby, które uzyskały w wyborach do tego Sądu największą liczbę głosów.

Kadencja Sądu trwa trzy lata.

Do zadań Sądu należy rozpoznawanie spraw związanych z uchybieniem etyce zawodowej, rzetelnemu działaniu w stosunkach gospodarczych, spraw związanych z naruszeniem statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał, odwołań nieprzyjętych kandydatów na członków.

Od wyroku przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 22

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i przedmioty ruchome, przy czym na fundusze składają się:

wpływy z opłaty wpisowej;

wpływy ze składek członkowskich;

dotacje, darowizny i inne;

dochody z działalności gospodarczej  i statutowej.

Zarząd majątkiem wykonuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23

Oświadczenia woli i reprezentację interesów Stowarzyszenia wykonuje dwóch członków Zarządu. Decyzje podejmowane są w Zarządzie większością głosów przy obecności 50% członków Zarządu.

§ 24

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia  przez Walne Zebranie Członków wyznacza ono likwidatora i określa cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 25

Wszelkie nieokreślone w niniejszym Statucie zagadnienia interpretowane są zgodnie z „Prawem o stowarzyszeniach” i innymi obowiązującymi prawami.

§ 26

Warunki z § 11 nie dotyczą członków założycieli.

Zmieniony ( 16.08.2006. )